Tổng Hợp Sự Kiện Game


Nội dung sự kiện Tên Sự kiện Server - Địa điểm Thời gian

Tất cả Server


xuất hiện tại Kalima712 tiếng 1 lần tính từ lúc chết


 Tất cả Server  

Xuất hiên ngẫu nhiên tại Loren

 2h / lần. Bắt đầu từ 00h00Tất cả Server


Tất cả mọi bản đồ


00h05 , 12h05


Sub CTC


Lorencia
 


12 tiếng 1 lần tính từ lúc chết
  Tất cả Server 

Mang vé đến Hoa Tiên ở Devias (224 63) hoặc Noria( 179 126)


01h05, 13h05
 
  Tất cả Server  

Lostto (210,114) ,
Tarkan (140,67)
 

10h00,22h00
 


Tất cả Server
 

Xuất hiên ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria Đang Cập Nhập

Tất cả Server
  

Mang vé đến Thiên Sứ 
ở Devias (209,29)


2h / lần.
Bắt đầu từ 2h30
 


 Tất cả Server 

Xuất hiên ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria
 

2h / lần. Bắt đầu từ 00h00

Tất cả Server
   

Mua Giáp Hỗn Nguyên ở Lorencia (123,133)

1h / lần. Bắt đầu từ 00h30
Tất cả Server  

Mang vé đến Charron
 ở Noria
 (172,103)


2h / lần.
 Bắt đầu từ 2h00


Tất cả Server

Mang Vé đến NPC
tại Elberland 
(50,215)
 


Bất cứ khi nào có vé 


Comments